Klimakteriet och lagen

vad innebär det för arbetsgivaren och chefen?

Arbetsgivarens & chefens ansvar

Vad säger lagen om klimakteriet?

Klimakteriet och lagen, vad är det som gäller? Det finns inte någon lag som specifikt omfattar klimakteriet, men det finns ett par andra lagar, som ex arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen samt ett par föreskrifter som är tillämpliga, speciellt kopplat till arbetsmiljön. I praktiken innebär det att det föreligger en del krav på dig som chef som omfattar dels den roll du har i att stötta en kvinnlig medarbetare genom klimakteriet samt dels det ansvar du har utifrån de lagar och föreskrifter som kan vara aktuella.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen är ett ramverk med grundläggande bestämmelser och allmänna krav och Arbetsmiljöverket är den instans som mer i detalj bestämmer vilka regler som gäller för arbetsmiljön. Dessa regler samlas i sk föreskrifter som arbetsgivare måste följa. 

För klimakteriet finns två extra viktiga föreskrifter, Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Arbetsanpassning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa, och gäller alla arbetsgivare.

Du som arbetsgivare och chef måste:

Arbetsanpassning (AFS 2020:5)

Alla arbetsgivare har en skyldighet att fortlöpande ta reda på om någon medarbetare behöver arbetsanpassning, genom att identifiera behov av individuella åtgärder i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsanpassningen används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. 

Diskrimineringslagen (2008:567)

En annan lag att ha i åtanke som arbetsgivare är Diskrimineringslagen. Klimakteriet i sig själv tillhör inte en av diskrimineringsgrunderna enligt lagen och i Sverige har vi inte haft några fällande domar kopplade till diskriminering och klimakteriet. I Storbritannien har det däremot förekommit en rad fall som handlar om osaklig uppsägning eller könsdiskriminering med klimakteriet som grund. 

Syftet med lagen är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen samt främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

Lär dig mer om din roll & ansvar

- genom att boka mig som föreläsare till er arbetsplats!

Happy co-worker

Arbetsgivarens roll & klimakteriet

Målgrupp: Chefer & HR

Föreläsningens syfte är att skapa förståelse kring klimakteriet, vad som sker, vilken påverkan det kan få på arbetsplatsen samt arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet.

Föreläsningen innehåller ex:

  • Förstå varför organisationer behöver lyfta och stödja klimakteriet samt prata om det på arbetsplatsen.
  • Kunskap om vad klimakteriet är, när det kan inträffa och vad det innebär ur ett arbetsgivarperspektiv.
  • Chefens roll och hur arbetsgivaren kan supporta kvinnor genom den här fasen.

Tid: 1,5 timmar

Boka föreläsningen!

Ovan föreläsning är en standardföreläsning, men kan anpassas och skräddarsys utifrån era behov. 

Börja här - KONTAKTA MIG!

Lär er mer om klimakteriet!

Låt kvinnorna mitt i livet kunna må fantastiskt och samtidigt prestera på topp.

Kontakta mig för att se vad jag kan göra för att hjälpa ert företag eller organisation.